Služby

 

Mgr. et Mgr. Lukáš Dulíček působí v advokacii od roku 2015. Ve své praxi se specializuje na poskytování právních služeb jednotlivcům a malým a středním podnikům. Má praktické zkušenosti hned z několika oblastí práva. Jádrem jeho praxe je právo nemovitostí v nejširším smyslu. Kromě toho ale poskytuje též právní služby na vysoké odborné úrovni ve většině dalších oblastí občanského práva včetně práva rodinného. Dále poskytuje svým klientům i právní služby v oblasti obchodního práva a pracovního práva.

  

Přehled oblastí, v nichž advokát Lukáš Dulíček poskytuje právní služby:

 

Právo nemovitostí (pozemků, domů, bytů): prodej či darování, rezervace, nájem, věcná břemena, zástavní právo, vztahy mezi spoluvlastníky, SVJ, sousedské spory, přístup k nemovitostem, dělení pozemků, rozdělení domu na jednotky, řízení před katastrem nemovitostí, územní plánování.

Smluvní právo a vymáhání pohledávek: koupě, směna, darování, nájem, pacht, půjčka, dílo, přeprava, zprostředkování, licence, uznání dluhu, postoupení, narovnání, odpovědnost za vady.

Rodinné právo: rozvod manželství, úprava poměrů nezletilých dětí (svěření do péče, výživné, styk).

Právo obchodních společností: převody podílů, jmenování a odvolávání statutárních orgánů, prokura, zápisy do obchodního rejstříku.

Spolkové právo: založení spolku, změna stanov, jmenování a odvolání statutárních orgánů, zápisy do spolkového rejstříku.

Pracovní právo: pracovní smlouva, dohody, skončení pracovního poměru (výpověď aj.), vymáhání nároků z pracovněprávních vztahů.

 

Právní služby ve všech výše uvedených oblastech zahrnují odborné právní poradenství, přípravu či revizi smluvních dokumentů, jednání s protistranami, zastupování v soudním i exekučním řízení.

Doplňkové služby: ověřování podpisů, provádění advokátních úschov v CZK a EUR, vlastní neověřené překlady a tlumočení z a do německého jazyka.

Advokát je schopen zajistit sám externě ověřené i neověřené překlady dokumentů do všech běžných jazyků.

   

 

Ceník

 

Na rozdíl od praxe řady jiných kanceláří neúčtuje advokát Lukáš Dulíček v hodinové sazbě, nýbrž v sazbě za úkon. Ta je s klientem dohodnuta předem pevnou částkou, která se nezmění bez ohledu na to, jak časově náročný nakonec úkon bude. Přehled cen některých klasických úkonů viz pro orientaci níže:

 

Sepsání kupní smlouvy na nemovitost vč. návrhu na vklad: 5.500,- Kč (v této ceně není zahrnut poplatek katastrálnímu úřadu za provedení vkladu ve výši 2.000,- Kč). Při sepsání rezervační smlouvy navíc + 2.000,- Kč; při sepsání smlouvy o úschově a provedení úschovy navíc + 2.500,- Kč.

 

Sepsání darovací smlouvy na nemovitost vč. návrhu na vklad: 2.500,- Kč (v této ceně není zahrnut poplatek katastrálnímu úřadu za provedení vkladu ve výši 2.000,- Kč).

 

Kontrola již vyhotovené kupní smlouvy na nemovitost včetně kontroly/vyhotovení návrhu na vklad a kontroly příp. souvisejících smluv (rezervační smlouvy, smlouvy o úschově apod.): 8.500,- Kč.

 

Příprava podkladů pro tzv. nesporný rozvod (návrh na rozvod, dohoda o vypořádání SJM, dohoda o úpravě poměrů nezletilých dětí): 6.500,- Kč (snižuje se, pokud v manželství nejsou děti nebo pokud je mimořádně úzký okruh věcí v SJM; v ceně není zahrnut soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč).

 

Předžalobní výzva vč. prvotního prostudování a vyhodnocení případu: 3.000,- Kč.

 

Převod podílu v s.r.o., změna jednatele, vyhotovení a podání podkladů pro změnu zápisu v obchodním rejstříku: 8.000,- Kč (v této ceně není zahrnut soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč).

 

Zastupování v řízení: odměna se řídí advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti), podle nějž se v rozhodnutí soudu též vypočítá náhrada nákladů řízení. Odměnu v takto stanovené výši klient hradí advokátovi postupně již v průběhu řízení (na konci řízení obdrží klient v případě úspěchu právě až „náhradu“ takto vynaložených nákladů).

 

Ústní porady a konzultace klienta s advokátem jsou zdarma, resp. v ceně souvisejících úkonů. V ceně úkonů jsou zahrnuty i veškeré náklady advokáta.

 

Advokát Lukáš Dulíček není plátcem DPH.


Kontakt

Mgr. et Mgr. Lukáš Dulíček, advokát
Sídlo: Luční 742, 464 01 Raspenava Pobočka: Janáčkovo nábřeží 1101/23, Smíchov, 15000 Praha
+420 736 439 000